Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Θήβας

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων στη καθαριότητα – εστίαση – σίτιση – φύλαξη του αρθρου 63 Ν. 4430 & 107 Ν. 4461 – 31-3-2017 1. Ανακοίνωση: 2. Παράρτημα: 3. Εντυπο αίτησης: