Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 1/2019 Γενικού Νοσοκομείου Θήβας

Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 1/2019

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για φύλαξη-σίτιση-καθαριότητα

(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 & 107 του Ν. 4461/2017)

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας

του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς – Γενικού Νοσοκομείου Θηβών

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 102 ΚΥΡΙΑ → πίνακας κατάταξης pdf

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 102 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ  →  πίνακας κατάταξης pdf

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 101 ΚΥΡΙΑ →  πίνακας κατάταξης pdf

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 101 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ  →  πίνακας καταταξης pdf

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ →  πίνακας κατάταξης pdf

ΥΕ ΣΙΤΗΣΗΣ  →  πίνακας κατάταξης pdf