ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΩΝ)

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου
Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας), της
5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, κατά ειδικότητα και βαθμό όπως παρακάτω:


Χειρουργικής Επιμελητής Β΄ – Θέση μία (1)

Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας Επιμελητής Β΄ Θέση μία (1)

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ → διαύγεια