Διακήρυξη για την προμήθεια

  • Αντιδραστηρίων Εξετάσεων και Είδη Παντοπωλείου
  • Αιματολογικών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό (η διακήρυξη → εδώ)
  • Ανοσολογικών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό (η διακήρυξη → εδώ)
  • Βιοχημικών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό (η διακήρυξη → εδώ)
  • Ειδών παντοπωλείου (η διακήρυξη → εδώ)