Επιστροφή σε Πληροφορίες

Υπεύθυνος Παρακολούθησης και Παραλαβής Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του ν. 4990/2022

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του Γενικού Νοσοκομείου Θηβών για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου), ορίζεται με την υπ’αριθμόν 573/10-04-2024 υπάλληλος της Διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Οι (εσωτερικές) αναφορές μπορεί να υποβληθούν, επώνυμα ή ανώνυμα, με τους εξής τρόπους:

  1. Εγγράφως: – Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα του Νοσοκομείου (3ο χλμ Π.Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας “Θέση Κουμέρκι”, Τ.Κ. 32200, Θήβα) σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υπόψη Υ.Π.Π.Α.» ή «Αναφορά του ν. 4990/2022» ή άλλη ένδειξη που να υποδηλώνει ότι η αναφορά εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4990/2022.

–Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση yppa@thebeshospital.eu

2. Προφορικώς: – Μέσω προσωπικής συνάντησης του αναφέροντος με τον Υ.Π.Π.Α., κατόπιν αιτήματος το οποίο υποβάλλεται είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση yppa@thebeshospital.eu είτε προφορικώς στην τηλεφωνική γραμμή 2262350103.